1.30 Coördinator voor de ontwerpfase

Het Arbobesluit bouwproces zegt dat in de ont­werpfase van een project preven­tieve maat­regelen op het gebied van veiligheid en gezond­­heid moeten wor­den ge­nomen. Deze kunnen betrekking heb­ben op het ont­werp zelf, de omge­ving, de planning en de orga­nisatie­vorm tijdens het ont­werp- en uit­voe­rings­­traject. Deze verantwoor­delijk­­­heid rust op de schou­ders van de opdracht­gever. Hij moet zich […]