Disclaimer

© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of open­baar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aboma Consultancy bv.

Aan de samenstelling en inhoud van deze publicatie wordt de uiterste zorg besteed. Aboma Consultancy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze publicatie. Indien iemand meent een copyright te bezitten op een van de foto’s gelieve contact op te nemen met Aboma Consultancy.

.