2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Putten en sleuven worden gegraven voor onder andere het leggen van leidingen of het maken van funde­ringen, kelders en tunnels. Uit­komende grond kan tijdelijk in depot worden opge­slagen. De groot­ste risico´s zijn het in­kalven van het talud en het bezwijken van grond­kerende constructies. Welke maat­regelen moeten wor­den genomen is af­hanke­lijk van de te benutten ruimte, […]