6.05 Werken in en met verontreinigde grond en grondwater

Het werken in en met verontreinigde bodem of baggerspecie kan schadelijk zijn voor werknemers en de omgeving. Dit is niet alleen het geval bij (water)bodemsanering, maar ook bij andere grondwerk­zaam­heden, zoals het milieukundig (water)bodemonderzoek, het leggen van leidingen en rioleringen, het bouw­rijp maken van bouwterreinen, reconstructies van wegen, bemalingen, baggeren, het schouwen van sloten en […]